Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Aktualności archiwum 2009

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Aktualności

_______________________________________________________________________________________
04.01.2010
Informacja o zdarzeniach za okres od 28.12.09 do 03.01.10

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 28.12.2009 roku do 03.01.2010 roku zanotowano łącznie 26 zdarzenia, z czego 9 to pożary, 17 to miejscowe zagrożenia.

Poważniejsze zdarzenia


28.12.2009 r. Tczew, ul. Czyżykowska
Z powodu niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, w wyniku których została ranna jedna osoba a zniszczeniu uległ przód obydwu samochodów wstępne straty oszacowano na około 10 tyś. zł
W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Tczew

29.12.2009 r. Pelplin, droga wojewódzka nr 230
Z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków atmosferycznych doszło do czołowego uderzenia w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba a zniszczeniu uległ przód kabiny oraz drzwi samochodu. Ranny kierowca został uwolniony przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
W działaniach brały udział 1 zastęp z JRG Tczew oraz 1 zastępy z OSP Pelplin.

30.12.2009 r. Tczew, ul. Władysława Broniewskiego
W powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków atmosferycznych doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba a zniszczeniu uległ przód obydwu samochodów wstępne straty oszacowano na około 8 tyś. zł
W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Tczew

31.12.2009 r. Tczew, ul. Nowowiejska
W powodu zapchanej kratki wentylacyjnej doszło do zatrucia tlenkiem węgla pięciu osób. Stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu wynosiło ponad 700ppm. Po sprawdzeniu stężenia zarządzono natychmiastową ewakuację wszystkich osób z pomieszczenia łącznie z ekipą karetki pogotowia następnie zamknięto dopływ gazu do podgrzewacza i rozpoczęto przewietrzanie mieszkania. Ze względu na podwyższony poziom CO (40ppm) w całym budynku na czas jego przewietrzania ewakuowano pozostałych mieszkańców.
W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Tczew

02.01.2010 r. Tczew, ul. Obrońców Westerplatte
W wyniku wystrzelenia petardy doszło do pożaru w budynku gospodarczym. W wyniku pożaru spaleniu uległy deski i płyty wiórowe a straty wstępnie oszacowano na 1 tys. zł
W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Tczew

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w 2009 roku odnotowano łącznie 2009 zdarzeń z czego: 761 to były pożary, 1226 zdarzeń to miejscowe zagrożenia, 22 alarmy fałszywe. W stosunku do roku 2008 odnotowano o 156 więcej pożarów, 297 miejscowych zagrożeń i 6 alarmów fałszywych co daje wzrost o 459 zdarzeń.


_______________________________________________________________________________________
29.12.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 21.12.09 do 27.12.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 21. do 27. grudnia zanotowano łącznie 27 zdarzeń, z czego 11 stanowią pożary, zaś 16 miejscowe zagrożenia.

Poważniejsze zdarzenia


22. grudnia, Czarlin, ul. Leśna - Z powodu użycia substancji łatwopalnej, podczas rozpalania ognia w piecu centralnego ogrzewania powstał pożar w kuchni, który następnie rozprzestrzenił się na przedpokój i pokój. W wyniku pożaru poparzeniu uległa właścicielka domu. Straty oszacowano wstępnie na 4 tys. zł. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Tczew oraz po 1 zastępie z OSP Gniszewo i OSP Subkowy.

23. grudnia, Nicponia, droga nr 1 - Z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków atmosferycznych doszło do kolizji pomiędzy dwoma samochodami marki VW Golf oraz Mercedes. Osób poszkodowanych nie było. Straty oszacowano wstępnie na 14 tys. zł. W działaniach brały udział 2 zastępy z JRG Tczew oraz 2 zastępy z OSP Gniew.

26. grudnia, Tczew, ul. Traugutta - W wyniku zaprószenia ognia powstał pożar altany, który całkowicie strawił wyposażenie budynku. Straty oszacowano wstępnie na 6 tys zł. W działaniach brały udział 3 zastępy z JRG Tczew

_______________________________________________________________________________________
21.12.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 14.12.09 do 20.12.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 14.11.2009 roku do 20.12.2009 roku zanotowano łącznie 25 zdarzeń, z czego 12 to pożary, 13 to miejscowe zagrożenia.

Poważniejsze zdarzenia

15.12.2009 r. Gręblin, droga nr 1.
Wypadek drogowy z udziałem dwóch samochodów osobowych, przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, straty oszacowano na 10 tys zł.
W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Gręblin oraz zastęp SLOp JRG.
W tym samym dniu doszło do podobnego zdarzenia w miejscowości Bielawki, również z udziałem dwóch samochodów osobowych, przyczyna również było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, straty oszacowano na 19 tys. zł.
W działaniach brał udział 1 zastęp z OSP Pelplin.


19.12.2009 r. Tczew ul. Jagiellońska
Pożar w piwnicy budynku jednorodzinnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano bardzo duże zadymienie wydobywające się z pomieszczeń piwnicznych. Od współwłaściciela obiektu przebywającego na zewnątrz budynku otrzymano informację, iż pożarem objęta jest kotłownia, w której znajduje się duża ilość zgromadzonego materiału palnego. Poinformował on również o tym, że próbował sam ugasić pożar. W jednym z pokoi na drugiej kondygnacji budynku przebywało 5 osób, w tym trzy osoby niepełnoletnie. Straty wyceniono na 25 tys. zł.
W akcji brało udział 5 zastępów z JRG Tczew.


_______________________________________________________________________________________
18.12.2009
Przetarg na dostawę paliwa

Tczew, dnia 18.12.2009r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr: 433802-2009Przedmiot zamówienia:
„ Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Lecha 11
83-110 Tczew
adres internetowy: http://www.straz.tczew.pl
tel. (+48 58) 530-40-60
fax (+48 58 ) 530-40-90
2. Tryb zamówienia. - Przetarg nieograniczony
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać:
w siedzibie Zamawiającego- Tczew ul. Lecha 11, pok. 25
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
I. Dostawa oleju napędowego ON
Nazwa - Olej napędowy ON zgodnie z wymaganiami PN-EN 590:2002 2.
Przewidywana wielkość zamówienia - 13.000 litrów Tankowanie pojazdów Zamawiającego na Stacji Dostawcy
II. Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95
Nazwa - benzyna bezołowiowa Pb 95 zgodnie z wymaganiami PN-EN 228:2003 2.
Przewidywana wielkość zamówienia - 6.000 litrów Tankowanie pojazdów Zamawiającego na
stacji Dostawcy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.42.20-5, 09.13.21.00-4.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej:
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia zawarcia umowy / dostawy sukcesywne /
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji.
3. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami określonymi w siwz oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dostawca musi posiadać koncesje wymaganą na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem ważną przynajmniej przez okres trwania umowy.
5. Dostawca musi posiadać stację zlokalizowaną na terenie miasta Tczew. Stacja musi być całodobowa, czynna 7 dni w tygodniu.
Dostawca musi zapewnić tankowanie paliw 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. 6. Dostawca dostarczy Zamawiającemu wykaz wszystkich swoich stacji paliw.
7. Dostawy produktów będą się odbywać poprzez doraźne bezgotówkowe tankowanie zbiorników pojazdów Zamawiającego oraz ze względu na niewielkie pojemności zbiorników urządzeń ratowniczych, paliwo pobierane będzie bezpośrednio z dystrybutora do zbiorników zastępczych tj. kanistrów lub beczek we wskazanych przez Dostawcę stacjach paliw.
8. Odbiór olejów silnikowych, odbywać się będzie na stacji Dostawcy.
9. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego, będą naliczane według cen obowiązujących w dniu tankowania na stacjach na których zostało pobrane paliwo.
10. Ceny wymienione w pkt 9, pomniejszone o stały upust cenowy udzielony Zamawiającemu w formularzu ofertowym, będą podstawą do obciążania Zmawiającego za pobrane produkty. Oferowany upust cenowy zostanie wprowadzony do umowy i przez okres realizacji umowy nie będzie podlegał zmniejszeniu.
11. Fakturowanie zakupionego paliwa odbywać się będzie w okresach miesięcznych.
12. Po wyłonieniu Dostawcy, Zamawiający przedłoży, jako załącznik do umowy zbiorcze zestawienie pojazdów oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania paliw.
13.Dostawca zobowiązany jest załączyć do faktury zbiorcze zestawienie tankowań wystawione na podstawie dokumentów potwierdzających odbiór paliw.
14. Zamawiający wymaga, aby pracownik Dostawcy nadzorujący tankowania pojazdów dokonywał każdorazowo wpisu w kartę drogową tankowanego pojazdu ilości pobieranego paliwa i potwierdzał ten fakt własnoręcznym podpisem w miejscach wyznaczonych w karcie drogowej.
15 Zamawiający wymaga, aby Dostawca po każdym tankowaniu wydał Zamawiającemu dokument potwierdzający sprzedaż paliwa. Dokument powinien zawierać minimum następujące dane: a.datę pobrania paliwa b.numer rejestracyjny pojazdu tankującego c.ilość i rodzaj pobranego paliwa d.cenę paliwa e.imię i nazwisko pobierającego f.podpis pobierającego.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 u Pzp Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na zgodność z oryginałem przez Dostawcę, następujących dokumentów:
1.Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz.
2.Koncesje na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625 - tekst jednolity).
3.Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4.Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie potwierdzające, że dostawca lub wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
5.Oświadczenie wynikające z art. 22 i art. 24 uPzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz. 6.Oświadczenie dotyczące zobowiązania do podpisania umowy w formie zaproponowanej przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.
7.Wykaz wszystkich stacji paliw jakimi dysponuje Dostawca.
9. Wadium
Nie wymaga się wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%
11. Termin związania z ofertą: - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Komenda Powiatowa PSP w Tczewie, ul. Lecha 11 - sekretariat
Termin składania ofert: 29 grudzień 2009r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 29 grudzień 2009r. godz. 10 10

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
_______________________________________________________________________________________
13.12.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 07.12.09 do 13.12.09


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 07.11.2009 roku do 13.12.2009 roku zanotowano łącznie 17 zdarzeń, z czego 10 to pożary, 7 to miejscowe zagrożenia.

Poważniejsze zdarzenia

10.12.2009, godz. 18:00, Pólko gm. Pelplin
Na miejscu zgłoszenia zastano zadymienie na klatce schodowej oraz w piwnicy w budynku wielorodzinnym. Pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych sprawdzili przyczynę zadymienia. Okazało się, że został rozerwany piec, który odleciał od komina i instalacji wodnej, co spowodowało zadymienie pomieszczeń.. W piecu dogaszono żar. Pomieszczenia piwniczne przeszukano pod względem przebywania osób oraz pod względem uszkodzeń budynku. W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Pelplin oraz zastęp SLOp JRG.

12.12.2009, godz. 12:20, Pelplin Plac Grunwaldzki
Do powiatowego stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu. Po przyjeździe jednostek na miejsce zgłoszenia zastano pożar oleju spożywczego w garnku pozostawionego na kuchence gazowej oraz okapu kuchennego. Użytkownik mieszkania zabrany został do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Pożar został ugaszony przez podanie jednego prądu gaśniczego proszku na palący się olej. W akcji brały udział 3 zastępy z JRG Tczew oraz 2 zastępy z OSP Pelplin.

_______________________________________________________________________________________
07.12.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 30.11.09 do 06.12.09


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 30.11.2009 roku do 06.12.2009 roku zanotowano łącznie 18 zdarzeń, z czego 9 to pożary, 9 to miejscowe zagrożenia oraz

Poważniejsze zdarzenia

03.12.2009 r. Waćmierek, Droga krajowa nr 22,- wypadek. Prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości samochód osobowy marki Fiat uderzył w ciągnik rolniczy z przyczepą. W wyniku zderzenia całkowicie została zablokowana jezdnia drogi a zniszczeniu uległ przód samochodu oraz tył i resor przyczepy
W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew oraz 1 zastęp z OSP Gniszewo.

03.12.2009 r. Ropuchy pożar samochodu. Zwarcie instalacji elektrycznej w samochodzie Ford Mondeo prawdopodobnie było przyczyną pożaru do jakiego doszło na 35.6 km autostrady A-1
W działaniu brały udział 2 zastępy z OSP w KSRG

03.12.2009 r. Borkowo, Autostrada A-1 47 km,- wypadek jedna osoba ranna. Prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości samochód osobowy marki VW Transporter uderzył w tył cysterny przewożącej melasę. W wyniku zderzenia został zablokowany prawy pas jezdnia drogi a zniszczeniu uległ przód samochodu VW oraz tylna lampa i zderzak w naczepie samochodu ciężarowego.
W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew oraz 1 zastęp z OSP w Morzeszczynie.

04.12.2009r. Gniew ul. Górny Podmur - pożar garażu. W wyniku zaprószenia ognia przez dzieci doszło do zapalenia się drewnianej konstrukcji garażu, której pożar zagrażał rozprzestrzenieniem się na sąsiadujący budynek mieszkalny
W działaniu brały udział 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew, 2 zastępy z OSP Gniew

06.12.2009 r. Międzyłęż - pożar samochodu. W wyniku podpalenia uległa spaleniu komora silnika samochodu osobowego Ford Mondeo.
W działaniu brał udział 1 zastęp z OSP w Wielki Garc


_______________________________________________________________________________________
01.12.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 23.11.09 do 29.11.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 23.11.2009 roku do 29.11.2009 roku zanotowano łącznie 20 zdarzeń, z czego 7 to pożary, 12 to miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy.

Poważniejsze zdarzenia

23.11.2009 r. Bałdowo, Droga krajowa nr 22, prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku 2 samochodów, w wyniku którego ranne zostały 3 osoby
W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew oraz 1 zastęp z OSP Gniszewo.

27.11.2009 r.Tczew, ul. Wojska Polskiego, prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze było przyczyną wypadku 3 samochodów osobowych, w wyniku którego ranne zostały 3 osoby.
W działaniu brały udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew.

Rudno, Droga krajowa nr 1,
z przyczyn nieustalonych kierujący samochodem dostawczym uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku tego zdarzenia została ranna jedna osoba
W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew oraz 2 zastępy z OSP.

29.11.2009r. Janiszewko, gm. Pelplin, prawdopodobnie podpalenie było przyczyną pożaru stogu słomy.
W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew, 2 zastępy z OSP Pelplin, 1 zastęp z OSP Kulice oraz 1 zastęp OSP Janiszewko

_______________________________________________________________________________________
24.11.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 16.11.09 do 22.11.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 16.11.2009 roku do 22.11.2009 roku zanotowano łącznie 25 zdarzenia, z czego 10 to pożary, 14 to miejscowe zagrożenia.i 1 alarm fałszywy.

Poważniejsze zdarzenia

16.11.2009 r. Tczew, ul. Działkowa, pożar altany, przyczyną powstania pożaru było podpalenie.
W działaniu brały udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew.

20.11.2009 r. Morzeszczyn, wypadek dwóch samochodów osobowych, 2 osoby ranne. W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew i 1 zastęp z OSP Morzeszczyn.

22.11.2009r. Tczew ul. Wojska Polskiego, wypadek samochodowy z udziałem samochodu osobowego Mazda 121, który uderzył w latarnie. W wyniku zderzenia jedna osoba została ranna. W działaniu brały udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew.

Turze ul. Polna, pożar dachu w domku letniskowym, straty oszacowano na 5 tys. zł. W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew i 1 zastęp z OSP Turze.

____________________________________________________________________________
17.11.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 09.11.09 do 15.11.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 09.11.2009 roku do 15.11.2009 roku zanotowano łącznie 22 zdarzenia, z czego 11 to pożary, a 11 to miejscowe zagrożenia.

Poważniejsze zdarzenia

10.11.2009r. Miłobądz - pożar przydrożnej karczmy.
W wyniku pożaru spaleniu całkowicie uległa karczma oraz wyposażenie znajdujące się wewnątrz. Konstrukcja karczmy była drewniana. Działania jednostek utrudnione były przez znajdujące się wewnątrz karczmy butle z gazem propan-butan.
Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej.
W działaniu brały udział 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew i 4 zastępy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

14.11.2009r. Tczew, skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Malinowskiej - wypadek drogowy.
Na skutek zderzenia dwóch pojazdów osobowych jedna osoba została ranna. Poszkodowana osoba musiała być uwalniana z pojazdu przez strażaków przy użyciu ratowniczych narzędzi hydraulicznych.
W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew.

____________________________________________________________________________
08.11.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 02.11.09 do 08.11.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 02.11.2009 roku do 08.11.2009 roku zanotowano łącznie 25 zdarzenia, z czego 10 to pożary, a 15 to miejscowe zagrożenia.

Poważniejsze zdarzenia

02.11.2009r. Tczew ul. Armii Krajowej - kolizja drogowa.
W wyniku wymuszenia pierwszeństwa przejazdu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Straty oszacowano na ok. 20 tyś. zł
W działaniu brały udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew

06.11.2009r. Tczew, ul Saperska - pożar szatni boiska Orlik 2012.

W wyniku podpalenia zniszczeniu uległo 5m2 ściany, drzwi, i 1m2 opierzenia dachu o łącznej wartości około 5 ty. zł.. Dzięki szybkiemu powiadomieniu straży, pożar udało się opanować zanim rozprzestrzenił się na pozostałe pomieszczenia.
W działaniu brały udział 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew____________________________________________________________________________
01.11.2009
Informacja o zdarzeniach za okres od 26.10.09 do 01.11.09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie informuje, że w dniach od 26.10. do 01.11.2009 roku zanotowano łącznie 19 zdarzenia, z czego 7 to pożary, a 12 to miejscowe zagrożenia.
Wżniejsze zdarzenia

26.10.2009r Czarlin, droga nr 22 - wypadek drogowy.
W wyniku nadmiernej prędkości kierujący samochodem Opel Astra uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Straty oszacowano na ok. 3 tys. zł. W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew oraz 1 zastęp OSP Gniszewo.

27.10.2009r Czarlin, droga nr 22 - wypadek drogowy.
Na wskutek zderzenia dwóch samochodów marki Renault i Skoda została ranna jedna osoba. Straty oszacowano na ok. 40 tyś. zł. W działaniu brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew oraz 1 zastęp Gniszewo.

28.10.2009r Tczew ul. Południowa - pożar garażu i pomieszczenia gospodarczego.
Z nieustalonej przyczyny nastąpił pożar w/w pomieszczeń. Straty oszacowano na ok. 30 tys. zł. W gaszeniu pożaru brały udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew.

29.10.2009r Turze, gm. Tczew - pożar piwnic w budynku mieszkalnym.
Od zapalenia się materiałów opałowych składowanych zbyt blisko pieca C.O. rozpoczął się pożar w pomieszczeniach piwnicy. Straty oszacowano na ok. 40 tys. zł. W działaniu brały udział 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew, 1 zastęp OSP Turze oraz 1 zastęp OSP Miłobądz.

31.10.2009r. Tczew, ul. Gdańska - pożar wiaty z makulaturą.
W wyniku zaprószenia ognia przez osoby bezdomne rozprzestrzenił się pożar w wiacie wypełnionej makulaturą. Straty oszacowano na ok. 40 tys. zł. W działaniu brały udział 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Tczew.____________________________________________________________________________

23.09.2009
Podziękowanie

Chcielibyśmy na łamach naszej strony przekazać serdeczne podziękowania dla anonimowego darczyńcy, który zakupił i przekazał nam przedstawione na fotografiach maskotki. Maskotki te są przekazywane podczas likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych w których uczestniczą małe dzieci.
Pozwalają one odwrócić uwagę dziecka od tragedii jakiej nieraz jest świadkiem. Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Tczewie maskotki te wożą w samochodach ratowniczo-gaśniczych dysponowanych do zdarzeń.
Oby jak najmniej było sytuacji, w których dzieci uczestniczą w tragedii, my wielką przyjemnością spotykamy się podczas innych okazji jak na przykład pokazy czy wycieczki goszczące w strażnicy.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego