Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Działalność

Cele ustawowe działalności Państwowej Straży Pożarnej określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Ponadto cele działalności Państwowej Straży Pożarnej ujęto w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Jednostki PSP działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwo techniczne,
3) ratownictwo chemiczne,
4) ratownictwo ekologiczne,
5) ratownictwo medyczne,
6) współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.Główne zagrożenia na terenie powiatu


- Wypadki komunikacyjne
- Katastrofy ekologiczne
- Katastrofy chemiczne
Wyżej wymienione zagrożenie wynika z tego, że wzdłuż powiatu tczewskiego w kierunku północ-południe przebiega trasa międzynarodowa Nr 1, oraz z kierunku wschód-zachód trasa Nr 50. Z kierunku północ-południe prowadzi trasa kolejowa koncentrująca główne szlaki kolejowe kraju z węzłem komunikacyjnym Zajączkowo Tczewskie. Wzdłuż powiatu tczewskiego przebiega podziemny ropociąg Płock – Rafineria Gdańska oraz gazociąg. Oraz ze strony zakładów przemysłowych znajdujących się w powiecie tczewskim w związku z nagromadzeniem różnorodnych substancji niebezpiecznych wymaganych w procesie technologicznym

- Powodzie
Najwieksze zagrożenie powodziowe w powiecie stwarzają: rzeka Wisła – zagrożone: Nizina Tczewska, Nizina Walichnowska i Nizina Opaleńska, zlewnia rzeki Szpęgawa i Kanału Młyńskiego wraz ze stawami rybnymi, jeziorami Młyńskim, Rokickim Dużym i Małym – zagrożona Nizina Tczewska

- Pożary lasów
Powierzchnia lasów w powiecie tczewskim wynosi 10166 ha co stanowi 14.5 % powierzchni całego rejonu. Najbardziej zagrożone kompleksy leśne występują w Leśnictwie Swarożyn tj. Góry Lubiszewskie o powierzchni około 250 ha oraz w Leśnictwie Brody obszar w okolicach miejscowości Nicponia o powierzchni około 250 ha. Zagrożenie to wynika przede wszystkim z utrudnionych warunków komunikacyjnych oraz charakteru zalesienia którego głównym składnikiem jest młodnik iglasty


Informacje na temat powiatuPowierzchnia: 697 km2 w tym:
Miasto Tczew: 22 km2
Gmina Tczew: 171 km2
Gniew: 195 km2
Pelplin: 140 km2
Morzeszczyn: 91 km2
Subkowy: 78 km2
Ludność: 113,4 tys. w tym:
Miasto Tczew: 61 tys.
Gmina Tczew: 10,6 tys.
Gniew: 16,3 tys.
Pelplin: 16,6 tys.
Morzeszczyn: 3,9 tys.
Subkowy: 5,0 tys


Powrót do treści | Wróć do menu głównego