Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Komendant Powiatowy

Komenda > Kierownictwo


Imię i nazwisko:
st, bryg. mgr inż. Andrzej Mróz

Telefon:
(58) 530-40-64

Fax:
(58) 530-40-90

e-mail:
andrzej.mroz@straz.gda.pl

Godziny urzędowania:7.30 - 15.30


Komendant Powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu, a w szczególności:


1) jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

2) w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do

a) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,

b) wstrzymania robót, zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeśeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,

3) przynajmniej raz w roku składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciw pożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu

4) wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej

5) informuje niezwłocznie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,

6) współpracuje z radą powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,

7) współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budetu powiatu,

8) przedkłada staroście do zatwierdzenia program działania komendy powiatowej,

9) przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,

10) zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

11) uzgadnia plany operacyjno - ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,

12) przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,

13) uczestniczy w pracy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego,

14) uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej.

15) w komendzie powiatowej wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, jest właściwy do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 ustawy o PSP,

16) na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,

17) uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się prowadzenie imprezy,

18) opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego