Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Powiatowe Stanowisko Kierowania

Komenda > Wydziały > Wydział operacyjno - szkoleniowy

Do podstawowych zadań Powiatowego Stanowiska Kierowania należy :1.koordynacja akcji ratowniczo –gaśniczych powstałych na terenie powiatu tczewskiego w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej , jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego oraz przez inne podmioty ratownicze ,
2.analizowanie przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczych pod kątem spełnienia warunków do uruchomienia właściwego szczebla kierowania lub odwodów operacyjnych ,
3.współudział w organizowaniu dowodzenia akcjami ratowniczo – gaśniczymi , których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu ,
4.dysponowanie do akcji ratowniczo – gaśniczej strażaków KP PSP w Tczewie , jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów systemu ,
5.zgłaszanie do WSKR w Gdańsku potrzeb w zakresie dysponowania do akcji ratowniczo – gaśniczej sił i środków z poza powiatu , niezbędnych podczas prowadzenia akcji ,
6.współdziałanie z właściwymi organami , instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu pożarów, skutków klęsk żywiołowych , katastrof i awarii ,
7.współpraca z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w zakresie wymiany informacji o przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczych , planowanym rozwoju sytuacji i zgłaszania potrzeb zadysponowania dodatkowych sił i środków lub konieczności przejęcia kierowania akcją ratowniczo – gaśniczą ,
8.ostrzeganie służb ratowniczych i ludności w zakresie możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń dla ludności i środowiska naturalnego oraz o zarządzonych formach ochrony i postępowania na danym terenie ,
9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie udzielania wstępnych informacji o charakterze , ilości i przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczych oraz o występujących zagrożeniach na terenie powiatu tczewskiego ,
10.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie konieczności opublikowania komunikatów ostrzegających ludność o możliwych sytuacjach stwarzających niebezpieczeństwo dla życia , zdrowia , mienia i środowiska naturalnego ,
11.ewidencjonowanie podejmowanych akcji ratowniczo –gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu tczewskiego ,
12.monitorowanie zagrożeń występujących na terenie powiatu tczewskiego oraz przygotowanie , przekazanie i wymiana informacji w tym zakresie z podległymi i współpracującymi jednostkami, służbami i instytucjami ,
13.przekazywanie informacji dotyczących prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych odpowiednim organom rządowym, samorządowym na terenie powiatu tczewskiego ,
14.współpraca operacyjna z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
15.współpraca operacyjna z Centrum Zarządzania Kryzysowego starosty powiatowego.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego