Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Wydział operacyjno-szkoleniowy

Komenda > Wydziały > Wydział operacyjno - szkoleniowy

Imię i nazwisko: mł. kpt. mgr inż. Michał Myrda
Funkcje:
Naczelnik Wydziału
Telefon:(58) 530-40-73
Fax:(58) 530-40-89
e-mail: pr.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30


Imię i nazwisko: asp. Konrad Majewski
Funkcje: Starszy inspektor
Telefon: (58) 530-40-74
Fax:(58) 530-40-89
e-mail: pr.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

___________________________________________________


Do zadań wydziału do spraw operacyjno-szkoleniowych należy

1. W zakresie spraw operacyjnych:
1) analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działa ratowniczych, w tym: w czasie nadzwyczajnych zagroże , katastrof lub klęsk żywiołowych, a tak że nadzór nad prawidłowości prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych;
2) opracowanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizaca ;
3) przyjmowanie zgłosze o wystąpieniu zdarze niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłosze do właściwych służb;
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na terenie powiatu;
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji określonych jednostek przeciwpożarowych i Jednostek Ratowniczo -Gaśniczych;
6) analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń ;
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10) przygotowanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły si współpracować w akcjach ratowniczych;
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G;
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania;
16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową ;
17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo - gaśniczych.

2. W zakresie spraw szkoleniowych:
1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;
3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu;
4) realizowanie zada z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
5) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

3. W zakresie informatyki:
1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz
wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSR-G nowoczesnych technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad stroną internetow komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną

4. W zakresie łączności:
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSR-G na obszarze działania komendy powiatowej;
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSR-G na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

5. W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
2) koordynowanie realizacji zadań obronnych;
3) prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeSonych;
4) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i przesyłane informacje niejawne;
5) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
6) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
7) opracowanie planów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
8) realizowanie zadań kadrowo - mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.

6. W zakresie spraw związanych z archiwizacją:

1) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją
dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego