Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Zadania

JRG

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

1. W zakresie realizacji zadań JRG należy:
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa;
6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7) współdziałanie z innymi słuSbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie likwidacji zdarzeń;
8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w obiektach;
9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
11) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
12) udział w przygotowaniu analizy z działań ratowniczych.

2. W zakresie realizacji zadań czasowego posterunku Państwowej Straży Pożarnej w Pelplinie
należy:


1) zapewnienie lepszych warunków alarmowania i uruchamiania jednostek straży pożarnych
w czasie zagrożeń;
2) koordynowanie procesu szkolenia doskonalącego w jednostce OSP;
3) koordynowanie procesu przekazywania informacji do Powiatowego Stanowiska Kierowania o zdarzeniach, w likwidacji których brały udział jednostki straży pożarnych;
4) zapewnienie fachowego nadzoru nad działaniami ratowniczo-gaśniczymi realizowanymi przez jednostki OSP;
5) zapewnienie stałej obsady środków łączności i alarmowania będących na wyposażeniu jednostki OSP.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego