Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienie publiczne Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie

Aktualności

Nr ogłoszenia w systemie BZP: 568294-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=55dac722-722a-4a19-8de0-1b8fc7299f07

Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP pod adresem: https://bipkppsptczew.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19135KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Tczewie
województwo pomorskie
83-110 Tczew, ul. Lecha 11, tel. (08) 530-40-68, faks (058) 530-40-94


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Przedmiot zamówienia: modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie.

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, iż w załączonych dokumentach określających (opisujących) przedmiot zamówienia, niniejsze zadanie posiada inną nazwę, natomiast z przyczyn organizacyjno-księgowych oraz wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej, Zamawiający sformułował odmienną nazwę zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące zakresy prac:

  • prace pomiarowe,
  • prace rozbiórkowe i ziemne,
  • kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem placu,
  • kanalizacja sanitarna,
  • chodniki,
  • place wraz z miejscami parkingowymi,
  • wiata śmietnikowa
  • zagospodarowanie ternu zielonego.

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załączona wraz z SIWZ dokumentacja, składająca się m.in. z następujących pozycji, opracowanych przez: „Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski” z Gniewa:
dokumentacja projektowa z 2016 r. dotycząca kompleksowego zadania związanego z zagospodarowaniem terenu KP PSP Tczew, z której następnie wyodrębniono etap I oraz etap II pn. „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie działek geodezyjnych nr 37/2, 37/1 i 3”przedmiar robót zadania pn. „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie działek geodezyjnych nr 37/2, 37/1 i 3 w Tczewie – ETAP I”, przedmiar robót zadania pn. „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie działek geodezyjnych nr 37/2, 37/1 i 3 w Tczewie – ETAP II”, „OPIS TECHNICZNY ETAP I” z nazwą zadania: : „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem ternu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie działek geodezyjnych nr 37/2, 37/1 i 3 w Tczewie”, „OPIS TECHNICZNY ETAP II” z nazwą zadania: „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem ternu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie działek geodezyjnych nr 37/2, 37/1 i 3 w Tczewie”.
UWAGA: Pierwotniedla potrzeb KP PSP Tczew, w 2016 r., opracowana została dokumentacja projektowa zakładająca szerszy zakres prac budowlanych, na którą uzyskane zostało stosowne zgłoszenie.

Następnie, na początku 2019 r., po określeniu swoich priorytetów budowlanych, Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu części prac opisanych w ww. dokumentacji, dodatkowo dzieląc te prace na etapy: I i II, co w konsekwencji spowodowało opracowanie dwóch kolejnych kompletów odrębnej dokumentacji zakładającej tą etapowość.

Wykonawca sporządzający ofertę w ramach niniejszego postępowania winien mieć świadomość, że zamówienie dotyczy wykonania robót opisanych w opracowaniach z 2019 r. dotyczących zarówno I, jak i II etapu zadania, mając jednocześnie na uwadze odniesienie się do opisów zawartych w pierwotnej dokumentacji z 2016 r.


Pełna treść zamówienia i dokumenty do pobrania (aktualizacja 12.07.2019):1. Dokumentacja projektowa

2. SIWZ

3. Opis techniczny etap I

4. Opis techniczny etap II

5. Przedmiar robót etap I

6. Przedmiar robót etap II

7. Zgłoszenie budowy

8. Załączniki do SIWZ edytowalne

9. Zmiana SIWZ - oznaczenie koperty (dodano 09.07.2019)

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.07.2019)

11. Odpowiedzi na pytania Wykonawców (12.07.2019)

12. Zmiana SIWZ 2 (12.07.2019)

13. Informacja z otwarcia ofert (19.07.2019)

14. Informacja o wyborze oferty (29.07.2019)


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego